Целодневна настава

Искуство бројних педагошко психолошких предности у моделу образовно васпитног рада, заснованог на целодневној организацији наставе, као и израженост потребе родитеља за дужим временским боравком ученика у школи, условили су избор овог модела организације наставе од 2007.г. Целодневном наставом обухваћени су ученици од I до IV наставног разреда.
Поред обавезних наставних и изборних предмета, у наставу су уведене и корепетиције обавезних предмета. У раду са ученицима, користе се савремени дидактички комплети, Монтесори наставна средства. Свака учионица је опремљена са компјутером-интернет, ЦД плејером, ТВ-ом и осталим информационим технологијама. Поред олигофренолога са ученицима раде и чланови Стручног тима школе: логопед, психолог, реедукатор психомоторике, професор за корективне вежбе и игре и социјални радник.
Искуство наставника који учествују у реализацији плана и програма целодневне наставе, указује на низ позитивних исхода код ученика у сферама: интелектуалног, емоционалног, моралног, радног, социјалног и укупног психофизичког развоја.
Такође, родитељи исказују поверење и задовољство по питању рада наставника, организације целодневне наставе и свеукупног напретка у раду са децом.
За ученике целодневне наставе обезбеђена је бесплатна исхрана у школи (две ужине и ручак).