У школи постоји тим који израђује, спроводи и евалуира индивидуалне образовне планове и индивидуалне планове подршке за децу која неостварују очекиване исходе образовања и васпитања . Одељенске старешине у сарадњи са стручним сарадницима школе континуирано прате постигнућа ученика, прикупљају неопходну документацију за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању. Након детаљне опсервације и израде педагошког профила детета приступа се изради индивидуалног образовног плана. Родитељи као активни чланови тима постали су партнери у целокупном образовном процесу.
Темпо рада, дневни распоред и садржај активности у областима обухваћеним ИОП-ом усклађени су са нивоом тренутних постигнућа и са зонама наредног развоја појединачног ученика.
Наставни процес се спроводи коришћењем бројних савремених наставних средстава и метода. Истичемо употребу Монтесори материјала као наставног средства које подстиче и развија различите стране дететове личности. Рад на компјутеру а нарочито на интерактивној електронској табли отвара нове могућности у раду усмереном ка развоју способности слушања и разумевања, подстицања способности успешнијег изражавања и исказивања усвојених знања.
Досадашња искуства у раду по ИОП-у указују на низ предности оваквог приступа као и могућности које се отварају у раду са децом ометеном у интелектуалном развоју.