[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Stručni skup „Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi“

Pozivamo Vas da se priјavite za učešće na I stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem “Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi”, koјi će se održati u Zemunu i Surčinu 18-19. maja 2018. godine.
Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u obrazovno-vaspitnoj praksi, saradnju stručnjaka u okviru tangentnih oblasti (defektologa, logopeda, učitelja, nastavnika, roditelja, psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, radnih terapeuta, medicinskog osoblja…), kao i saradnju sa lokalnom zajednicom, državom i regionom, uz mnogobrojne primere dobre inkluzivne prakse, odlučili smo da organizujemo stručno-naučni skup na navedenu temu.
Cilj ovog Skupa je da okupi stručnjake, istraživače i aktiviste koji se iz perspektive različitih disciplina bave edukacijom i rehabilitacijom osoba sa smetnjama u razvoju, da obezbedi razmenu znanja i iskustava između učesnika i unapredi praksu inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja osoba sa smetnjama u razvoju.
Skup je u postupku akreditacije u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 2 boda.
Organizatori Skupa su:
•OŠ “Sava Jovanović Sirogojno”, Zemun
•Udruženje “Daj mi ruku”, Beograd
•OŠ “Vuk Karadžić”, Surčin
Jedan autor može prijaviti više radova. Pozivaju se zainteresovani autori da dostave svoje radove u vidu sažetka ili u vidu celih radova iz sledećih oblasti:
„Principi inkluzije u nаstаvi –izаzovni stаvovi“,
„Inkluzijа u prаksi i jačanje kаpаcitetа zа učenje“,
„Procena potrebа dece i učenikа“,
„Smetnje u rаzvoju i kаko ih rаzumeti u kontekstu rаzličitosti“,
„Pаrticipаcijа–uključivanje potrebnog u cilju postizаnjа relevаntnih ciljevа“,
„Savremeni dizаjn zа učenje“,
„Primenа informаciono-komunikаcionih tehnologijа u inkluziji“,
“Plаnirаnje i reаlizаcijа obrаzovne podrške deci/učenicimа kroz
individuаlni obrаzovni plаn“
Oblici učešća u radu Skupa:
•Usmene prezentaciјe
•Poster prezentaciјe
Jezik Skupa:
•Balkanski jezici i Engleski jezik
Ukoliko želite da prezentujete svoj rad na Skupu, pozivamo Vas da nam dostavite sažetak rada ili ceo rad na e-mail: inkluzijaupraksi@gmail.com, do 20.04.2018. godine. Prijavu učešća na Skupu izvršićete slanjem popunjenog registracionog formulara i skeniranog dokaza o uplati kotizacije na e-mail: inkluzijaupraksi@gmail.com, do 05. 05. 2018. godine.
Molimo Vas da poziv prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za učešće na Skupu.
UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
Sažetak rada ili ceo rad za I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem“Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi“ dostaviti na e-mail: inkluzijaupraksi@gmail.com.
Sažetak rada ili ceo rad koji se prijavljuje za objavljivanje u elektronskom zborniku mora sadržati:
• naslov rada
• ime(na) autora, profesije i naziv institucije
• tekst sažetka rada ili celog rada (sažetak po želji, na jednom ili oba jezika Skupa)
• ključne reči
• literaturu (ceo rad)
Rad u kome se izlažu rezultati empirijskog istraživanja treba da sadrži: problem istraživanja, cilj, metodologiјu, rezultate i zaključak.
Sažetak ili rad formatirati na sledeći način:
• Jezik: balkanski jezici ili engleski jezik
• Pismo: ćirilica ili latinica
• Obim: 200 do 300 reči, sa razmakom (sažetak); do 6 strana ceo rad sa sažetkom, literaturom i prilozima
• Format: A4
• Prored: 1
• Margine: 2 cm
• Font: Times New Roman (word 2007 ili stariji)
• Veličina slova :
– naslov – 14 pt, bold
– autori i afilijacije – 11 pt
– tekst – 12 pt
– ključne reči (od 3 do 5) – 12 pt
• Literatura (samo za cele radove): APA 6
PPT prezentacije autori donose na skup (CD, USB). Vreme izlaganja rada je 30 minuta za plenarna izlaganja, odnosno 10 minuta za aktivne učesnike skupa.
Preporučena veličina poster prezentacije je 90cm x 120cm. Poster prezentacije autori donose na Skup. Autori postera mogu pripremiti kopije saopštenja koje će deliti učesnicima Skupa.
Rok za slanje sažetaka ili celih radova je 20. april 2018. godine. Svi radovi će proći kroz recenzentski postupak. Obaveštenje o tome da li je Vaš sažetak ili rad prihvaćen dobićete do 01. maja 2018. godine. Prihvaćeni sažeci i celi radovi biće publikovani u elektronskom zborniku radova, ukoliko se izvrši uplata kotizacije.
Značajni datumi i uputstvo za uplatu kotizacije
20. april – rok za slanje sažetka ili celog rada
01. maj – rok za obaveštenje o prihvatanju sažetka/rada
05. maj – rok za uplatu kotizacije
05. maj – rok za prijavu učešća
15.maj – rok za obaveštenje o program Skupa
18. maj – otvaranje Skupa
Kotizacija:
•1.500,00 RSD (pristup skupu, material sa skupa, sertifikat o učešću, elektronski zbornik radova, konzumacija-hrana, piće)
Kotizaciju za I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi” možete uplatiti na račun prvog organizatora Skupa:
OŠ „SAVA JOVANOVIĆ SIROGOJNO“
PRIZRENSKA 37, ZEMUN
Tel: 011 316 58 82; fаks: 011 307 69 22
PIB: 100013382
M.B: 07026676
Br. tekućeg računa: 840-1546666-28
Svrha uplate: za I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi”
Učesnici kojima je potrebna faktura za uplatu, mogu uputiti blagovremeni zahtev na mail adresu: inkluzijaupraksi@gmail.com
Postoji mogućnost dogovora za organizaciju smeštaja zavisno od broja prijavljenih učesnika.
Poziv na manifestaciju
Poštovani, pozivamo Vas da učestvujete u radioničarskom delu u okviru I međunarodnog stručno-naučnog skupa “Šta sve umem, šta sve znam-inkluzija u praksi”, koјi će se održati u Zemunu 19. maja 2018. godine sa početkom u 10h.
Škola “Sava Jovanović Sirogojno” u Zemunu u saradnji sa udruženjem “Daj mi ruku”, a od ove godine i sa OŠ “Vuk Karadzić” iz Surčina, tradicionalno, organizuje četvrtu manifestaciju koja ima za cilj da široj javnosti prikaže potencijale, talente i veštine osoba sa smetnjama u razvoju, kroz izradu raznih proizvoda od gline, papira, vune, drveta i raznih materijala za reciklažu… prikazujući proces izrade proizvoda i učestvovanjem na štandovima prodajne izložbe.
Prijavu učešća i više informacija možete dobiti putem mejla: inkluzijaupraksi@gmail.com. Takođe, pozivamo sve prijatelje da posete manifestaciju i da svojim prisustvom daju podršku osobama sa smetnjama u razvoju. Za sve učesnike i posetioce pripremljen je ugodan program.
Molimo Vas da poziv prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za učešće ili posetu.
Dobrodošli!
Sa poštovanjem,
Organizacioni odbor