Ученичка задруга је важан сегмент у васпитно – образовном раду ученика. Рад у Ученичкој задрузи је сложен и захтева висок ниво организованости, стручности и одговорности у планирању, изради предмета, маркетингу и продаји израђених предмета.
Све активности Ученичке задруге засноване су на узајамности, солидарности, хуманости.
Својим укупним активностима у ангажовању ученика-задругара, ученичка задруга доприноси развијању позитивног односа према раду, стваралаштву, стварању радних навика, упознавању правила заштите на раду, професионалној оријентацији, јачању осећаја заједништва на раду, оспособљавању за примену стечених знања у пракси. Развија осећај за поштовање рада и радне дисциплине, доприноси уређењу школе, заштити животне средине, награђивању ученика (излети, посете, уџбеници…).
Ученичка задруга наше школе је организована у 6 погона:
1.погон народне радиности
2.ликовно-керамички погон
3.технички погон
4.еколошко-природњачки погон
5.погон организације и манифестација културних и јавних делатности
6.погон услуга