MENUMENU

УПИС – информације о школи и упису

Која деца и ученици се образују у нашој школи?

Основна делатност школе је образовање и васпитање деце и ученика са различитим сметњама у развоју (развојне сметење, дисхармонични развој, аутизам, вишеструка ометеност, говорно-језички поремећаји, развојни поремећаји, поремећаји школских способности, поремећаји понашања и емоција).

Обухвата:

–         развојно од 3 до 5 година,
–         предшколски узраст,
–         основно школски узраст.

Шта је потребно од докумената за упис у школу?

–         Мишљење интерресорне комисије општине на чијој територији сте пријављени,
–         Извод из матичне књиге рођених.

Какав је поступак?

Попуни се захтев (образац 1.) за мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. Захтев подноси родитељ. Попуњени захтев предаје се на писарници општине на чијој територији сте пријављени и чекате позив на разговор. Седиште Интерресорне комисије у Општини Земун, налази се на II срату, соба 83.

По каквом програму се ради у школи?

Настава од I до VIII разреда реализује се по редовном плану и програму. За сваког ученика израђује се индивидуално образовни план (ИОП), по коме ученици раде.

Како је организована настава у школи?

Наставу изводе стручњаци дефектолози: настава у I циклусу образовања и васпитања је оранизована као разредна и предметна. У II циклусу образовања примењује се разредно предметна и предметна настава. Час траје 45 минута. Сви ученици обухваћени су верском наставом и страним језиком, као и спортским активностима.

Да ли је организована исхрана?

Исхрана (доручак, ужина и ручак) је организовна за све ученике школе и бесплатна је.

Поред групног рада деца су обухваћена и индивидуалним третманима као што су:

–         Активности развијање способности самопослуживања;
–         Активности развијање комуникативних способности;
–         Сензорна интеграција;
–         Реедукација психомоторике;
–         Логопедски третмани;
–         Активности подстицања емоционалног и социјалног развоја;
–         Превентивно корективне вежбе и игре;
–         Рад у интерактивној учионици.

Предшколски програм

Рад у предшколској развојној групи деце узраста од 3 до 5 година базира се на специфичним третманима који доприносе да се раст и развој деце са развојним сметњама одвија у складу са индивидуалним потенцијалима.

Колико је ученика у одељењу?

Број ученика у одељењу је од 6 до 10.

Да ли постоји продужени боравак?

У школи постоје четири васпитне групе за пружање додатне подршке ученицима од V до VIII разреда. За ученике од I до IV разреда организована је целодневна настава.

Каква је опремљност учионица и школа?

Школа располаже савременом опремом за рад. Учионице поседују део за одмор и разоноду, рачунар. Ученици користе: компјутерски кабинет, ликовни кабинет, Слану пећину, Сензорну собу, школско двориште – исцелитељски врт.

Школско двориште је

Организовано као „Исцелитељски врт“ и поседује:

–         Игралиште за млађи узраст деце;
–         Игралиште за старији узраст;
–         Игралиште за спортске актиности;
–         Терапијски врт (врт за хортикулурну терапију) и
–         Зона сензорне интеграције.