Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да упис ђака првака за школску 2022/2023. годину почиње од 1. априла 2022. године. У први разред уписују се деца рођена од 1. марта 2015. године до 1. марта 2016. године, као и деца којој је прошле године одложен полазак у школу на годину дана. Ако је дете старије од седам и по година, а због болести или других разлога, није уписано у школу, може се уписати у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
ОШ „Сава Јовановић Сирогојно” поред одељења у матичној школи у Земуну има и издвојена одељења у Батајници, Добановцима, Јакову и Сурчину.
Такође, у току је упис и деце предшколског узраста  – у развојну (од 3 године) и припремно-предшколску групу. Васпитно образовни рад спроводе дефектолози (олигофренолози, логопеди, реедукатори психомоторике) уз подршку медицинских сестара. Рад се одвија у малим групама.
Уколико сте заинтересовани да Ваше дете похађа нашу школу, све информације о упису и потребној документацији, као и о функционисању образовно-васпитног процеса у основној школи за ученике са сметњама у развоју можете добити од наших стручних сарадника путем мејла или телефона:
snezana.sreckovic@skolasirogojno.edu.rs

062796014

jelena.antic@skolasirogojno.edu.rs

062796016

 
За више информација о школи посетите www.skolasirogojno.edu.rs 
или нас пратите на facebook страници: https://www.facebook.com/ossavajovanovic.sirogojno/

Која деца и ученици се образују у нашој школи?
Основна делатност школе је образовање и васпитање деце и ученика са различитим сметњама у развоју (развојне сметење, дисхармонични развој, аутизам, вишеструка ометеност, говорно-језички поремећаји, развојни поремећаји, поремећаји школских способности, поремећаји понашања и емоција).
Обухвата:

 • развојно од 3 до 5 година,
 • предшколски узраст,
 • основно школски узраст.

Шта је потребно од докумената за упис у школу?

 • Мишљење интерресорне комисије општине на чијој територији сте пријављени,
 • Извод из матичне књиге рођених.


Какав је поступак?

Попуни се захтев (образац 1.) за мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. Захтев подноси родитељ. Попуњени захтев предаје се на писарници општине на чијој територији сте пријављени и чекате позив на разговор. Седиште Интерресорне комисије у Општини Земун, налази се на II срату, соба 83.

По каквом програму се ради у школи?
Настава од I до VIII разреда реализује се по редовном плану и програму. За сваког ученика израђује се индивидуално образовни план (ИОП), по коме ученици раде.

Како је организована настава у школи?
Наставу изводе стручњаци дефектолози: настава у I циклусу образовања и васпитања је оранизована као разредна и предметна. У II циклусу образовања примењује се разредно предметна и предметна настава. Час траје 45 минута. Сви ученици обухваћени су верском наставом и страним језиком, као и спортским активностима.

Да ли је организована исхрана?
Исхрана (доручак, ужина и ручак) је организовна за све ученике школе и бесплатна је.

Поред групног рада деца су обухваћена и индивидуалним третманима као што су:

 • Активности развијање способности самопослуживања;
 • Активности развијање комуникативних способности;
 • Сензорна интеграција;
 • Реедукација психомоторике;
 • Логопедски третмани;
 • Активности подстицања емоционалног и социјалног развоја;
 • Превентивно корективне вежбе и игре;
 • Рад у интерактивној учионици.

Предшколски програм
Рад у предшколској развојној групи деце узраста од 3 до 5 година базира се на специфичним третманима који доприносе да се раст и развој деце са развојним сметњама одвија у складу са индивидуалним потенцијалима.

Колико је ученика у одељењу?
Број ученика у одељењу је од 6 до 10.

Да ли постоји продужени боравак?

За ученике од V до VIII разреда се организује продужени боравак односно васпитне групе за пружање додатне подршке ученицима. Васпитне групе се формирају у складу са индивидуалним потребама ученика и бројним стањем на почетку сваке школске године. За ученике од I до IV разреда организована је целодневна настава.

Каква је опремљеност учионица и школа?

Учионице су опремељене савременим дидактичким средствима, асиситивном технологијом, рачунарима и интерактивним мултимедијалним таблама, а у оквиру наставе користе се и компјутерски и ликовни кабинет. Савремени амбијент школе конципиран је кроз следеће просторне целине: Бела соба, Слана пећина, Сензорна соба, Соба за сензомоторну интеграцију, школско двориште као Исцелитељски врт и место за спортске активности, рекреацију и игру.

Школско двориште је
Организовано као „Исцелитељски врт“ и поседује:

 • Игралиште за млађи узраст деце;
 • Игралиште за старији узраст;
 • Игралиште за спортске актиности;
 • Терапијски врт (врт за хортикулурну терапију);
 • Зона сензорне интеграције.