СТРУЧНИ МОБИЛНИ ТИМ (ЦИЉЕВИ, ПРОГРАМ РАДА)
Стручни мобилни тим је тим стручњака/стручних сарадника у образовно-васпитном систему који пружа сву потребну подршку редовним школама у образовању  ученика са интелектуалном ометеношћу који су укључени у редовну наставу процесом инклузије, а не савладавају предвиђене програмске садржаје, ученика са специфичним сметњама у учењу и ученика- припадника маргинализованих група (ромске националности, интерно расељена лица, избеглице) који услед социјалне искључености нису у могућности да савладају предвиђени наставни план и програм.
Подршка се састоји у стручној помоћи учитељима при изради, а делом и реализацији индивидуализованог приступа и индивидуалног образовног плана за појединог ученика, у дидактичко-методичкој подршци у учењу, у саветодавној помоћи како у образовном тако и у васпитном и у социјализацијском подручју. Значајна је улога стручног мобилног тима и у области сарадње са родитељима ученика којима је неопходна подршка.
Циљеви рада стручног мобилног тима:
-пружање подршке ученицима са интелектуалном ометеношћу који су укључени у редовну наставу процесом инклузије, а не савладавају предвиђене програмске садржаје, ученицима са специфичним сметњама у учењу и ученицима- припадницима маргинализованих група (ромске националности, интерно расељена лица, избеглице) који услед социјалне искључености нису у могућности да савладају предвиђени наставни план и програм ученицима са сметњама у развоју који похађају редовне школе са циљем унапређивања образовно-васпитног процеса и омогућавања напретка и наставка школовања у датој школи
-планирање и програмирње рада на утврђивању степена способности и могућности ученика применом дефектолошке детекције и дијагностике која укључује и логопедску дијагностику
-стручна помоћ учитељима при изради, а делом и реализацији индивидуализованог приступа и индивидуалног образовног плана за појединог ученика
-индивидуални рад са дететом у циљу унапређивања психомоторног и говорног развоја
-подстицање и развијање  неуропсихолошких структура као базичне основе учења и примене знања из свих области
-пружање подршке ученицима са проблемима дисграфије, дислексије, дискалкулије
-подизање нивоа социјализације ученика  циљне групе
-прихватање ученика циљне групе од стране њихових вршњака што ће допринети повећању емоционалне стабилности, а самим тим и побољшању школског успеха ових ученика
-подршка родитељима/породици ученика циљне групе
Програм рада стручног мобилног тима
Програм рада Стручног мобилног тима  формира се индивидуално за свако дете/ученика у зависности од образовних потреба, односно тешкоћа које имплицирају укључивање стручног мобилног тима.
Основ програма јесте подизање нивоа образовне укључености ученика са интелектуалном ометеношћу који су укључени у редовну наставу процесом инклузије, а не савладавају предвиђене програмске садржаје, ученика са специфичним сметњама у учењу и ученика-припадника маргинализованих група (ромске националности, интерно расељена лица, избеглице) који услед социјалне искључености нису у могућности да савладају предвиђени наставни план и програм са циљем унапређивања образовно-васпитног процеса и омогућавања напретка и наставка школовања у датој школи, у редовном систему образовања и васпитања.

ЦИЉНА ГРУПА:

 • ученици са интелектуалном ометеношћу који су укључени у редовну наставу процесом инклузије, а не савладавају предвиђене програмске садржаје
 • ученици са специфичним сметњама у учењу
 • ученици припадници маргинализованих група (ромске националности, интерно расељена лица, избеглице) који услед социјалне искључености нису у могућности да савладају предвиђени наставни план и програм
 • учитељи и наставници у редовним основним школама
 • родитељи ученика са сметњама у развоју
 • одељенски вршњаци ученика са сметњама у развоју
 • · вршњаци из уже и шире друштвене заједнице


РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА:
Програм рада Стручног мобилног тима подразумева тимски рад, усмерен на задовољавање потреба како ученика, тако и његове породице. Тим је флексибилног састава, а профил и  број стручњака који ће бити укључени у рад са учеником и његовом породицом одредиће се у складу са исказаним потребама сваког ученика.
Образовни профил стручњака у тиму:
–              дипл.дефектолог-олигофренолог
–              дипл.дефектолог – логопед
–              дипл.дефектолог-реедукатор психомоторике
–              психолог
–              социјални радник
 
Опис послова и задатака чланова тима:
Дипл.дефектолог (олигофренолог, логопед, реедукатор психомоторике):

 • планира и програмира рад на утврђивању степена способности и могућности ученика применом дефектолошке детекције и дијагностике која укључује и логопедску дијагностику
 • израђује индивидуалне образовне планове рада са учеником у сарадњи са учитељом и стручним сарадницима школе у којој је ученик
 • реализује индивидуални образовни план са учеником (на индивидуалном нивоу)
 • реализује реедукацију психомоторике која доприноси унапређивању психомоторног развоја што се одражава на успех у усвајању наставних садржаја
 • логопедски третман
 • обучава учитеље/наставнике за израду и реализацију индивидуалног плана са учеником
 • учествује у индивидуалном и групном раду са родитељима, путем информативно- саветодавног рада
 • прати напредак ученика по индивидуалном образовном плану

 
Психолог и социјални радник:

 • учествују у индивидуалном и групном раду са родитељима (информисање, психосоцијална подршка и усмеравање)

ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ је успоставила сарадњу са дванаест основних школа на основу исказаних потреба партнерских школа за укључивањем дефектолога у пружање додатне подршке ученицима. Потписани су протоколи о сарадњи са ОШ“Сава Шумановић“, ОШ“Соња Маринковић“, ОШ“Гаврило Принцип“, ОШ“Михајло Пупин“, ОШ“Вук Караџић“ из Сурчина, ОШ“Бранко Радичевић“ из Батајнице, ОШ“Светислав Голубовић Митраљета“, ОШ“Вожд Карађорђе“, ОШ„Мајка Југовића“ , ОШ„Стеван Сремац“ из Добановаца, ОШ„Петар Кочић“ и ОШ„Сутјеска“.