MENUMENU

РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

Потребе ученика захтевају континуирану примену психомоторних вежби. Ученици од I до IV разреда долазе три пута недељно, а ученици од V до VIII разреда једном недељно.

Такав индивидуални приступ у раду са ученицима одређује дефектолошка дијагностика, а то значи процену организованости психомоторике и планирање врсте и обима вежби за сваког ученика појединачно. Психомоторне вежбе, које се примењују, деле се на две основне групе: вежбе опште реедукације психомоторике и специфичне вежбе.

Док општа реедукација психомоторике делује на личност субјекта у целини, дотле специфична реедукација делује на неке њене особине или способности. При свему томе треба водити рачуна да вежбе буду прилагођене индивидуалним способностима сваког детета. Избор ученика, који се укључују у психореедукативни третман, врши дефектолог реедукатор у сарадњи са психологом и одељењским старешином. Применом специфичних тестова долази се до прецизних резултата испитивања доживљаја телесне схеме, оријентације у времену и простору, употребне латерализованости, као и когнитивно-логичких операција. За сваког ученика, укљученог у овај третман, постоји протокол праћења напредовања у реедукацији.

Рад са ученицима подразумева један комплексан приступ и захтева координирано деловање тима стручњака.