С обзиром на специфичности и разноликост свих наших ученика, разликују се и њихове потребе. Оно што је заједничко за све, јесте да се примена психомоторних вежби показала као велика потпора задовољењу њихових различитих потреба. Имајући то у виду, а у складу са капацитетима школе, предвиђено је да ученици од I до IV имају третман реедукације психомоторике три пута недељно, а ученици од V до VIII разреда једном недељно.

Рад са ученицима  подразумева комплексан приступ и захтева координирано деловање тима стручњака како би се личност оснажила на свим нивоима, а све у циљу побољшања психофизичког стања ученика.

Такав индивидуални приступ у раду са ученицима одређује дефектолошка дијагностика, а то значи процену организованости психомоторике и планирање врсте и обима вежби за сваког ученика појединачно. Психомоторне вежбе, које се примењују, деле се на две основне групе: вежбе опште реедукације психомоторике и специфичне вежбе.

Док општа реедукација психомоторике делује на личност детета у целини, специфичне вежбе реедукације делују на неке њене особине или способности. При свему томе  води се рачуна да вежбе буду прилагођене индивидуалним способностима сваког детета. Избор ученика, који се укључују у психореедукативни третман, врши дефектолог реедукатор у сарадњи са психологом и одељењским старешинама. Применом специфичних тестова долази се до прецизних резултата испитивања доживљаја телесне схеме, оријентације у времену и простору, употребне латерализованости, као и когнитивно-логичких операција. За сваког ученика, укљученог у овај третман, предвиђен је протокол праћења напредовања у реедукацији психомотрике. Третмани реедукације психомоторике се спроводе у сензорној и сензомоторној соби, опремљеним по најсавременијим стандардима.

Осим третмана реедукације психомоторике, у нашој школи спроводе се и третмани сензорне интеграције којима се третира сензорно интегративна дисфункција. Она се манифестује кроз различите тешкоће у свакодневним ситуацијама у додиру са слушним, визуелним, тактилним и другим стимулусима.  Третмани се спроводе у сензорној соби  која је опремљена разним справама и опремом за стимулацију свих 7 чула која су битна у сензорно интегративном приступу: чуло слуха, вида, мириса и укуса, проприоцепције, додира и вестибуларног система, смештеног у унутрашњем уху, а доприносе правилном оснаживању развоја способности сензорне интеграције и последично бољем квалитету живота.