Социјални радник прати и анилизира социјалне услове и потребе ученика ради предузимања одговарујућих мера за њихово превазилажење. Пружа психо-социјалну подршку ученицима и родитељима кроз групни и индивидуални саветодавни рад са њима. Посећује породице, учествује у планирању и програмирању васпитно образовног рада, организује исхрану ученика, контактира донаторе, подстиче хуманитарне активности у школи, сарађује са друштвеном средином, стручним институцијама, наставницима и родитељима ради правовременог откривања и санирања проблема у васпитно образовном раду.