ЗАКЉУЧЦИ ПРИМЕНЕ МОНТЕСОРИ ПОСТУЛАТА У ОКВИРУ
КУРИКУЛУМА САМОПОМОЋИ И ПСИХОМОТОРИКЕ
•Материјали који се користе у реализацији курикулума Самопомоћ
третирају подстицај развоја способности праћења редоследа,
концентрације, координације и независности
•Материјали који потпомажу реализацију курикулума Психомоторни развој
утичу на разноврстан подстицај многобројних функција деце с аутизмом,
као што су визуелна, аудитивна, тактилна, олфактивна и густативна
перцепција, кортикални сензибилитет (графестезија, стереогнозија,
барогнозија)
САМОПОМОЋ УЗ МОНТЕСОРИ КУРИКУЛУМ

•Праћење редоследа
Уочено је да већина деце у групи

успева да изврши сортирање
материјала по боји, а способнија
деца чак и по облику
[grandbanner xml=montessori]