Све наведене садржаје реализује професионалан, искусан и креативан тим наставника који се континуирано стручно усавршава. Наставно особље чине:

  • наставници разредне наставе – дипломирани дефектолози – олигофренолошког смера
  • наставници предметне наставе (верска настава, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање)
  • наставници обавезних индивидуалних ваннаставних активности – логопеди, реедукатор психомоторике и
    професор   корективних вежби и игара
  • стручни сарадници школе – психолог, социјални радник и библиотекар