Током времена, поред законом прописаних области рада школског психолога, издвојиле су се примарне области рада са децом са интелектуалним тешкоћама у развоју. Основни циљ рада психолога је постизање емоционалне стабилности сваког детета, развој самопоуздања и поверења у друге, као и сазнања о средини у којој живи. Један од императива у раду психолога је сарадња са родитељима. Психолог кроз саветодавни рад омогућава родитељима да схвате и прихвате  дете са  тешкоћама у интелектуалном развоју и да у садејству са стручњацима раде као партнери на очувању и развијању онога што дете уме и може. Психолог континуирано прати развој сваког детета у школи и са тим чињеницама упознаје наставнике са којима заједно врши избор метода, облика и поступака у раду који ће бити најплодотворнији за свако појединачно дете.