Наставни план и програм je основа  по коме наставници планирају свој рад, међутим он не задовољава све потребе које школа као образовно-васпитна установа има. Такође ни потребе   оних ученика који уживају у музици и игри и желели би нешто више од од планираног. Зато су наставним планом и програмом предвиђене и слободне усмерене активности.
Народне игре и песме и њихово увежбавање, извођење организује се независно од редовне наставе. Право на учешће у рад фолклорне секције и увежбавање народних песама и игара имају ученици који показују интересовање за игру, песму и ритмику… Време за почетак учења и увевежбања корака народних игара не постоји. Учење бројалица, тапшалица, разбрајалица од првог разреда су основа за даљу надоградњу како народне игре тако и усвајање нових  сазнања и познавање традиције. Кроз песму ученици најлкше савладaју ритам и покрете ногу, руку и осталих делова тела. Једноставни образац кола, кретање у простору у тачно одређеном ритмичком трајању поспешује математичко –  логичке и  психомоторне способности. Држање за руке у кружној формацији као и играње са рукама пуштеним уз тело пружа осећај сигурности и припадности једној групи или заједници. Поред социјализације које учесници остварују кроз наступе на приредбама пред родитељима, гостима и приказивање компликованих корака и фигура велики значај за учеснике је правилан моторички развој, ослобађање покрета и развој гласовних могућности.
Ове слободне усмерене активности изводе се континуирано током целе школске године. Радећи са децом разних интересовања, прибегли смо изради кореографија и начину рада који би био у функцији осталих предмета и ваннаставних активности, дајући шансу управо деци која су својим реаговањем показала праве емоције у позитивном правцу, развијајући креативни стимуланс.