Стручни мобилни тим школе организовао је Трибину под називом Стручни мобилни тим ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“ у четвртак, 25.9.2014. године у 15.00 сати у свечаној сали ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ Призренска 37 у Земуну.
Основна тема је била представљање улоге Стручног мобилног тима у реализацији програма подршке како у партнерским школама тако и у објектима Предшколске установе „Др Сима Милошевић“, као и разматрање потреба партнерских установа за додатном подршком Стручног мобилног тима у школској 2014/15. години.
Током школске 2013/2014. године, програмом додатне подршке је обухваћено 126 ученика/деце партнерских школа и предшколске установе. Дефектолошким третманом је обухваћено 27 ученика, реализацијом индивидуалних образовних планова 10 ученика, логопедским третманом 9 ученика, реедукацијом психомоторике 2 ученика док је логопедском тријажом и тестирањем у школи обухваћен 51 ученик. Непосредним радом са децом у васпитној групи обухваћено је 29-оро деце, распоређених у 9 објеката, логопедским третманом и тестирањем четворо деце и реедукацијом психомоторике двоје деце.
НАПОМЕНА: У неколико случајева више врста подршке је пружено истом детету/ученику.
1. Мирела Стијовић, мр дефектолошких наука (координатор СМТ-а), презентовала је начин рада СМТ-а и облике сарадње са партнерским школама. У склопу презентације, дат је и приказ процедуре за укључивање у програм реализације додатне подршке.
Стручни мобилни тим ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“ – презентација
2. Јелена Милекић, дипл. дефектолог-олигофренолог (координатор за сарадњу са предшколским установама) у оквиру презентације, говорила је о два аспекта сарадње наше школе и ПУ „Др. Сима Милошевић“ из Земуна. Први се односио на активности СМТ-а у оквиру реализације програма додатне подршке за децу, њихове родитеље и васпитаче из ПУ. Други аспект сарадње реализован је кроз подршку ПУ „Др. Сима Милошевић“ нашој школи, за укључивање у манифестацију међународног карактера, под називом „Растимо уз плес-плес на трговима“.
САРАДЊА СА ПУ “ДР. СИМА МИЛОШЕВИЋ”, ЗЕМУН – презентација
3. Татјана Илић, дипл. дефектолог-олигофренолог (реедукатор психомоторике) презентовала је активности из делокруга рада реедукатора психомоторике, као члана СМТ-а, са освртом на значај примене методе реедукације психомоторике у раду са децом са сметњама у развоју.
Реедукација психомоторике – презентација
4. Весна Јеринић, дипл. дефектолог-логопед, у оквиру свог излагања, дала је приказ активности и видова подршке логопеда, као чланова СМТ-а. Такође, је упознала присутне са савременом опремом и дидактичким средствима које школа поседује и које логопеди користе у индивидуалним третманима.
Логопедске вежбе – презентација
На крајусе присутнима обратила директорка ПУ „Др. Сима Милошевић“-Земун, Јасмина Боуали-Станојковић, која се осврнула на значај и добробити успостављања сарадње ПУ и наше школе,   као и на неопходност тимског приступа у решавању проблемских ситуација
Програмом Трибине је представљено више сегмената реализације програма подршке: подршка редовним школама, подршка Предшколској установи, подршка кроз логопедски рад и кроз реедукацију психомоторике. Истакнути су програмски садржаји новоформираног Тима за подршку породици, као и могућност укључивања родитеља ученика партнерских организација.
Поред директора и стручних сарадника партнерских школа, Трибини су присуствовали и активним учешћем допринели успешнијој реализацији размене информација и искустава учитељи, наставници и родитељи ученика партнерских школа, представници Предшколске установе „Др Сима Милошевић“, као и представници Интерресорне комисије ГО Сурчин.
Општи утисак учесника Трибине јесте исказано задовољство успешном сарадњом, очекивање да се сарадња настави и продуби и одушевљење стручним и просторним капацитетима школе.