У оквиру Основне школе „Сава Јовановић Сирогојно“ у Земуну, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду реализује пројекат пратктични део наставе за студенте, будуће дефектологе са студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју.
Студенти се, уз надзор својих професора са Факултета и дефектолога Школе, укључују у директан и непорседан рад са децом предшколског и ученицима основношколског узраста са тешкоћама у менталном развоју. Тиме се омогућава примена теоретског знања студената
Квалитетан и свеобухватан третман који школа пружа својим ученицима огледа се у бојним хабилитационим и рехабилитационим поступцима, између осталих у третману у сензорној соби и сланој пећини.
Студентима се омогућава да на терену уоче значај коришћења сензорне стимулације и физичке интеракције која обнавља нарушен квалитет сензорне интеграције и побољшава учење и понашање деце ометене у менталном развоју. Кроз директно упознавање са средствима и елементима које сензорна соба поседује и принципима рада које се у њој примењују студенти уочавају значај холистичког приступа сензорне интеграције. Демонстрирањем рада средстава из сензорне собе студенти сагледавају начин спровођења визуелних, аудитивних, тактилних, вестибуларних, проприоцептивних и олфакторних подражаја. Будући дефектолози, путем практичне наставе у овом делу наставног објекта, сагледавају важност развоја сензорних вештина које су деци неопходне и од велике важности за каснији живот.
Упозвавање са спецификацијом рада слане пећине студентима се презентује делотворност овог специфичног простора у побољшању функционисања ровитог имуног система деце са менталним тешкоћама. Подизањем квалитета општег здравственог стања ученика рехабилитациони третман у школи постаје континуиран и неометано структурисан.
Боравак у сланој пећини, осим добробити за здравље пружа могућност за реализацију едукативних садржаја. У просторији може бити једно, двоје или група деце завосно од њихових специфичности у понашању. Организује се планирана занимљива акривност, а посебна погодност је и могућност реализовања активности за стимулацију више чула, посебно за правилан психофизички развој детета.
За свако дете, уз сагласност родитеља, тимски се израђује план третмана у сланој пећини, који садржи динамику, трајање, врсту активности и исходе. План је део подршке ученику и у саставу је индивидуалног образовног плана (ИОП-а)
Комбинацијом реализације едукативних садржаја и терапијског ефекта слане пећине, доприноси се бољој свих чула и кинестетичких осећаја, побољшању психофизичког и здравственог стања.
Др Александра Ђурић – Здравковић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Салим Горанац
директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун